A+ A A-

Úspech mladých slovenských filmárov

Skupina mladých kreatívnych umelcov JoyMotion , ktorej členom je aj Jakub Červenák , študent tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Multimediálne techn o lógie na Katedre telekomunikácií a multim édií EF zvíťazila v celosvetovej konkurencii v súťaži 48 FILM Project the Original Online Short Film Competition , kde vyhrala hlavnú cenu za rok 2014 v kategórii cien udeľovaných divákmi. Víťazný film má názov Missing M emories a môžete si ho pozrieť na adrese: https://www.48filmproject.com/screening-room/2014/drama/missing-memories Víťazné filmy budú premietané a o dmenené na slávnostnej ceremónii v Ho l lywoode, na ktorú sú pozvaní aj naši autori , ak sa im podarí zabezpečiť finančné krytie na cestu. Víťaznému tímu blahoželáme a prajeme veľa kreativity a dobrých nápadov.

(c) 2019, FEIT