A+ A A-

Ocenenia zamestnancov a študentov

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. dostal pri príležitosti dňa učiteľov Veľkú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Fyzikálnej olympiády a za mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a jubilejného 60. ročníka Fyzikálnej olympiády.

Ocenenie prof. Ing. Valérie Hrabovcovej, PhD. v kategórii Citácie

Ocenenie TOP inovácie v zdravotníctve 2018 - Zdravotnícke noviny

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018 - prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.

Slovenské elektrárne, a. s. udeľujú Cenu Aurela Stodolu Marekovi Širancovi (KVES)

Oznam o záverečnom hodnotení projektu č. APVV-14-0519, zodp. riešiteľ prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Oznam o záverečnom hodnotení projektu č. APVV-0025-12, zodp. riešiteľ prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Oznam o záverečnom hodnotení projektu č. APVV-0395-12, zodp. riešiteľ prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

19. ročník súťaže ŠVOČ 2018 v Košiciach - študenti EF UNIZA Patrik Žiak (študent KMIKT) a Boris Cucor (študent IAS LM) sa umiestnili na 2. miestach

Oznam o záverečnom hodnotení projektu č. APVV-0433-12, zodp. riešiteľ prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

European Transport Innovation Challenge 2017 - Winner - Tibor Petrov

Ocenenie rektorky doc. PaedDr. Petrovi Hockickovi, PhD. za výnimočný vedecký prínos a medzinárodné aktivity

Zlatá Fatima 2017 riešiteľom projektu APVV-14-0519 z KTEBI a KMIKT za prototyp inteligentného odevu

The second prize of the joint institute for nuclear research to Marian Janek

Literárny fond udeľuje v roku 2017 prof. Ing. Valérii Hrabovcovej, PhD. prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2016 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov - prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2016 - prof. Ing. Ján Vittek, PhD.

Best Paper Award - prof. Špánik, doc. Hargaš a Ing. Loncová zúčastnili, IMCIC 2017

Ocenenie pre doc. Ing. Vladimíra Hottmara, PhD. - zlatá medaila Jána Ámosa Komenského

Pamätný list pre EF UNIZA

Upgradni svoju školu - Kategória Vysoké školy - 3. miesto Pavol Volentier za projekt Inovácia laboratória

Ocenenie BrilianTT 2016 za zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania v kategŕii vysoké školy: I. miesto: Žilinská univezrita, projekt: Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov, pripravil a prezentoval: P. Hockicko

Best Student Paper Award - Jana Šajgalíková

Best Poster Award - 8th World Conference on Educational Sciences - Peter Hockicko

ŠTUDENTSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKA - Ing. Dušan Nemec, EF ŽU

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila na náš návrh prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. roku 2014/2015. Prémie boli udelené aj študentom našej fakulty, menovite:

- Bc. Jozef Humaj, prémia za prácu prezentovanú na ŠVOS v r. 2015 na tému Robotický manipulátor, ktorej konzultantom bol Ing. Vojtech Šimák, PhD. (KRIS),

- Bc. Jozef Humaj, prémia za prácu prezentovanú na ŠVOS v r. 2015 na tému Robotický manipulátor, ktorej konzultantom bol Ing. Vojtech Šimák, PhD. (KRIS),- Michal Pipíška, prémia za prácu prezentovanú na ŠVOS v r. 2015 na tému Návrh termostatického chladiaceho/ohrievacieho testovacieho systému pre kvapalinové chladenie napájacích zdrojov, ktorej konzultantom bol Ing. Marek Paškala, PhD. (KME).

Diplom Ekologický počin roka 2015 - Reluktančný motor pre elektromobily

Literárny fond - prémia za trojročný vedecký ohlas - doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Predseda Československej sekcie IEEE je z našej univerzity!

Best Special Session CBS 2015: Special Session on Cloud Based Soluions: Ondrej Krejcar, Vladimir Sobeslav, Peter Brida, Kamil Kuca

Úspech mladých slovenských filmárov

Cena Aurela Stodolu za dizertačnú prácu na tému Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave - Miroslav Dubovský

Student Travel Scholarship IEEE IECON 2014 - Dr. Juraj Koscelnik

Čestné uznanie - Konštruktér roka 2014 - Ing. Marián Hruboš

prof. Altus bol ocenený ČS PES sekciou IEEE

IEEE hereby expresses its appreciation for Notable Services and Contributions towards the advancement of IEEE and the Engineering Professions to Valéria Hrabovcová

Doctoral Schools - Certificate of Participation & ECTS credits - 3 unis (3ECTS) - Daniel Benedikovič

Nature Photonics Best Student Poster - Daniel Benedikovič

Awards to Adrián Peniak - POSTER 2014

Studentská tvurčí a odborná činnost - za 1. a 3. miesto Tomáš Juščák a Miroslav Pivovarský

Dizertačná práca Ing. Miroslava Kováča, PhD. na tému Autonomous Control of 22 kV Electrical Power Distribution Network, obhájená na KVES-e, vyhrala druhé miesto v kategórii Suroviny, energetika, zdravie a životné prostredie v rámci 2. kola Súťaže o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2013 v rámci univerzít zapojených do konzorcia PROGRES 3.

QoMEX 2013 Best Paper Awards - Peter Počta

Young Investigator Award - Ladislav Valkovič, Measurement 2013 (*.pdf)

Študenti Bc. Ondrej ZÁVODSKÝ a Ľubomír PASTERNÁK získali 1. miesto v študentskej vedecko-odbornej súťaži na EF ŽU v akademickom roku 2012/2013 v inžinierskom stupni za prácu: Pozemná prijímacia stanica, v oblasti výskumu: Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácií.

Congratulations on winning the NIDays 2012, Dušan Koniar, Libor Hargaš, Stanislav Štofan, Miroslav Hrianka

Cena ČSSF 2012 pre mladých vedcov: Daniel Benedikovič

Ocenenie odbornej skupiny IEEE Czechoslovakia IAS/IES Chapter Activity Award

Ocenenie našej odbornej skupiny IEEE Czechoslovakia IAS/IES (Industrial Application Society/Industrial Electronic Society) Chapter, ktorej predsedníčkou je prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., bolo udelené spoločnosťou IES Industrial Electronic Society - Spoločnosťou pre priemyselnú elektroniku inštitúcie IEEE (celosvetová organizácia inžinierov elektrotechniky a elektroniky so sídlom v USA) za zvlášť aktívnu činnosť skupiny, ako je získavanie nových členov, posudková činnosť v sekcii IEEE-IES, návrhy a odporúčania na menovanie Senior Member členov, súťaže študentov Master Thesis Contest, ako aj ďalšie aktivity. Prevzatie ocenenia sa uskutočnilo na výročnej konferencii spoločnosti IEEE-IES 25.-28. októbra 2012 v kanadskom Montreale. Ocenenie odovzdal počas Award Ceremony prof. Gerard-André Capolino, prezident Spoločnosti pre priemyselnú elektroniku IEEE-IES.


 

Best paper award SEFI 40th annual conference to P. Hockicko

Čestné uznanie pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

Cena Jozefa Murgaša pre Ing. Petra Brídu, PhD.

Award to Ing. Dušan Korček

V dňoch 29.3. - 1.4. sa uskutočnil v poradí už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže internátnych rozhlasových štúdií RÁDIORALLYE 2012. Celkovo sa predstavilo 11 rádií, ktoré predstavili prácu moderátorov, redaktorov, technikov, ale aj zvukových grafikov. Súčasťou podujatia sa stalo aj Live vysielanie a Fonorallye, počas ktorého sa overovala žurnalistická a technická pohotovosť v tvorbe živých tematických vstupov. Žilinské Rádio X porota označila za najlepšie slovenské študentské rádio roku 2012. Z Košíc si odnieslo celkovo 11 diplomov v kategóriách:

Rozhlasová hra         - 1. a 2. miesto
Rozhovory           - 1. a 3. miesto
Upútavka              - 1. miesto
Medzinárodná kategória     - 1. miesto
Reklama              - 3.       miesto
Fonorallye            - 1. a 3. miesto
Živé vysielanie                  - 2. miesto
Najlepší kolektív                - 1. miesto

Elektrotechnická fakulta získala 1. miesto vo volejbalovom turnaji zmiešaných družstiev fakúlt ŽU

Ing. Juraj Paleček, získal cenu CS-Section IEEE Joint chapter IAS/IES v študentskej vedecko-odbornej súťaži v kategórii Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie.

Ing. Katarína Isteníková, získala cenu CS-Section IEEE Joint chapter IAS/IES v študentskej vedecko-odbornej súťaži v kategórii Biomedicínske inžinierstvo.

Ing. Lukáš Kalamen, získala cenu CS-Section IEEE Joint chapter IAS/IES v študentskej vedecko-odbornej súťaži v kategórii Elektrotechnika a elektroenergetika.

Ing. Jána Barabáša, PhD. a doktoranda Ing. Romana Radila z KTEBI, získali ocenenie za vedecké príspevky na medzinárodnej konferencii Trendy v biomedicínskom inžinierstve , ktorá sa konala 21.9.2011 - 23.9.2011 v Rožnove pod Radhošťom v ČR a hlavným organizátorom bola FEI TU Ostrava. Táto konferencia BMI je organizovaná periodicky každé 2 roky, striedavo v ČR a SR.

Poradie fakúlt podľa ARRA

Ocenenie Ing. Libora Lochmana

Ocenenie Ing. Jána Barabáša

Award to Ing. Katarína Isteníková

Award to Ing. Dušan Korček

Vo svetovej extralige

VEGY ktoré splnili ciele

VEGY ktoré splnili ciele „ vynikajúco“ a končili v roku 2010 na EF sú dve zo šiestich z VŠ na Slovensku.

1/0313/08

Výskum metód detekcie kritických stavov v telekomunikačných sieťach z pohľadu kvality hlasového prenosu

Ing. Peter Počta, PhD.- zodpovedný riešiteľ, KTaM

• 1/0868/08

Návrh, príprava a diagnostika planámych fotonických štruktúr a fotonických kraštálových vlákien so submikrometrovou periódou pre optoelektonické prvky.

Doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD. - zodpovedný riešiteľ, KF

Čestné uznanie prof. Ing. Karolovi Blunárovi, DrSc. za celoživotný prínos

Článok o POPULAS-e vo francúštine, ktorý vyšiel vo spravodajcovi Francúzskeho veľvyslanectva

Ocenenie publikácie prof. Ing. Valérie Hrabovcovej, PhD., ohlas na vedeckú monografiu DESIGN OF ROTATING ELECTRICAL MACHINES.

Ocenenie za diplomovú prácu študentovi KVES Ľubošovi Kútnemu.

Udelenie titulu Študentská osobnosť Slovenska šk. rok 2009/2010 Ing. Petrovi Tvarožkovi.

Ocenenie projektu firmy IPESOFT s.r.o., ktorého vedúcim riešiteľom bol Ing. Peter Stopka absolvent študijného programu Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo z roku 2007.

Reprezentácia Slovenskej republiky na svetovej vysokoškolskej športovej udalosti

Študent 2. ročníka Michal Šiarnik, Detašované pracovisko EF v Liptovskom Mikuláši, štúdijný program Telekomunikácie, reprezentoval Slovensko na XXV. Svetovej zimnej univerziáde, ktorá sa konala v dňoch 27.1.2011 – 6.2.2011 v meste Erzurum v Turecku. Michal Šiarnik bol členom hokejovej reprezentácie Slovenska, ktorá obsadila 5. miesto.

CENA JOZEFA MURGAŠA

za rok 2007

doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. – od roku 2001 pracuje na Katedre telekomunikácií a multimédií, v roku 2007 získal titul „docent“

cenu získal za habilitačnú prácu : „ Adaptívne signálovo závislé L-filtre potláčajúce zmiešané šumy v obrazoch“.

za rok 2008

Ing. Jozef Kabáč – absolvent Katedry telekomunikácií, v roku 2007 získal titul „inžinier“

cenu získal za diplomovú prácu: „ Analýza prenosových vlastností telekomunikačných káblov pre digitálne účastnícke prípojky xDSL“.

za rok 2009

Ing. Nórbert Majer, PhD. – absolvent Katedry telekomunikácií a multimédií, v roku 2009 získal titul „ PhD.“

Cenu získal za dizertačnú prácu: „ Zlepšenie parametrov prenosu v rádiových sieťach s viaccestným šírením signálov“.

 

 

 

 

(c) 2019, FEIT