A+ A A-

O PROGRAME ERASMUS+

O programe ERASMUS+

Európsky parlament schválil nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu pre jeho užívateľov.

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:
1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami,
2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií,
3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

INFORMÁCIE O PROGRAME ERASMUS+
1. Kancelária pre medzinárodné vzťahy fakulty / univerzity
2. Stránka Národnej agentúry Programu Erasmus+ na Slovensku www.erasmusplus.sk/, www.saaic.sk
3. Stránky Európskej komisie ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm, ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/35_en

(c) 2019, FEIT