A+ A A-

Elektrotechnická fakulta udeľuje študentom viacero druhov štipendií

  1. 1. prospechové štipendiá
  2. 2. mimoriadne štipendiá
  3. 3. odborové štipendiá
  4. 4. fakultné štipendiá – štipendiávlastných zdrojov fakulty
  5. 5. sociálne štipendiá

Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia študujúcemu v dennej a externej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa, nemal počas predchádzajúceho akademického roku prerušené štúdium a neprekročil štandardnú dĺžku štúdia (vypláca sa v dvoch výškach: 332 a 664 eur).

Mimoriadne štipendiá sa priznávajú za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline alebo Slovenskej republiky vo vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, za mimoriadnu činnosť v študentských organizáciách, nad rámec ich povinností, aktivity v prospech Žilinskej univerzity v Žiline, šírenie dobrého mena a propagácie Žilinskej univerzity v Žiline organizovaním rôznych kultúrnych a reprezentačných podujatí alebo za ďalšie, zreteľa hodné skutočnosti.

Odborové štipendium sa na Elektrotechnickej fakulte ako na jedinej fakulte na Žilinskej univerzite v Žiline priznáva študentom všetkých študijných programov v študijných odboroch určených v metodike MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia. Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia zohľadnia sa študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole (vypláca sa v troch výškach: 300, 500 alebo 600 eur).

Fakultné štipendiá - štipendiá z vlastných zdrojov sa priznávajú za vynikajúce výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline alebo Slovenskej republiky vo vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných povinností, za obzvlášť kvalitnú záverečnú prácu alebo za ďalšie zreteľa hodné skutočnosti. Štipendium z vlastných zdrojov Žilinskej univerzity v Žiline / fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline zahŕňa aj ceny dekana príslušnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a rektora Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa priznávajú pri ukončení štúdia za vynikajúce výsledky absolventov najmä v študijnej oblasti.

 

Sociálne štipendium - sa poskytuje študentom 1. a 2. stupňa štúdia v dennej forme v súlade s § 96 ods. 1 až 7 zákona o VŠ a podľa súvisiacich predpisov z dotácie zo štátneho rozpočtu. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor Žilinskej univerzity v Žiline. Na sociálne štipendium má študent, ktorý spĺňa príslušné kritériá, právny nárok. V minulom roku bolo vyplatených na našej fakulte sociálnych štipendií priemerne 156 v celkovej výške viac ako 285 000 eur.

 

Na Elektrotechnickej fakulte ako na jedinej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline dostali odborové štipendium všetky študijné odbory.

V akademickom roku 2014/2015 bolo vyplatených na prospechových, mimoriadnych, odborových a fakultných štipendiách vyše 260 000 eur pre takmer 580 študentov, takže priemerné štipendium bolo cca 450 eur.

(c) 2019, FEIT