A+ A A-

Školné a poplatky

Smernice o určení školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a platieb spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov:

 

Metodické usmernenie č. 2/2019 - Podávanie žiadostí a postup pri spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Oznámenie o súbežnom štúdiu

S M E R N I C A č. 116 školné a poplatky

(c) 2019, FEIT