A+ A A-

Rozhodnutie dekana č.2 2019

Rozhodnutie dekana č.1 2017

SMERNICA č. 110 - ŠTUDIJNÝ PORIADOK PRE TRETÍ STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE (*.pdf)

VYHLÁŠKA 233/2011 Z.z.

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov 

Vyhláška dekana č. 3/2013 k organizácii a administratívnemu zabezpečeniu 3. stupňa štúdia (*.pdf)

VYHLÁŠKA - 456/2012 Z.z.

Termínovník obhajob dizertačných prác 2017/2018

Akreditované študijné odbory

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdova elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

Doktorandské štúdium v akad. roku 2019/2020

prihláška na doktoradské štúdium

témy:

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

Sprievodca doktorandským štúdium pre zapísaných pred 31.8.2015

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

Sprievodca doktorandským štúdium pre zapísaných po 31.8.2015

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

Školné v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na ŽU

Školné v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na ŽU (*.pdf)

garanti študijných odborov

5.2.10 teoretická eletrotechnika
5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 elektrotechnológie a materiály
5.2.14 automatizácia
5.2.15 telekomunikácie
5.2.30 elektroenergetika

odborové komisie

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroeneregetika

školitelia

5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.30 Elektroenergetika

tlačivá

Témy dizertačných prác 2019/20 (*.pdf) Témy dizertačných prác 2019/20 (*.doc)
študijný plán doktoranda (*.doc) Zápis z katedrovej obhajoby (*.doc)
protokol o skúške (*.doc) ročné hodnotenie (*.doc)
Vzor autoreferátu (*.zip -> docx + pdf) žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce - PhD. (*.doc)
Osnova textovej časti dizertačnej práce prihláška na dizertačnú skúšku (*.doc)
zápisnica o dizertačnej skúške (*.doc)
(c) 2019, FEIT