A+ A A-
Predseda Tajomník

prof. Ing. Juraj Altus,PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 prof.Ing. Dušan Pudiš, PhD.

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Zamestnanecká komora

Študentská komora

prof.Ing. Juraj Altus, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Václav Králik Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Bc. Adrián Jendrichovský Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Michal Uhliar Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  Patrik Krška   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc.Ing. Igor Jamnický, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Bc. Michaela Kurtulíková   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Bc. Pavol Kahan  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

prof. RNDr. Jarmila Mullerová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Ing. Roman Bodnár  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Marcela Koščová, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Akademickí funkcionári

Dekan
prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Tel.: 041/5132051
Prodekan pre vzdelávanie
doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Tel.: 041/5132057
Prodekan pre rozvoj a zahraničné styky
prof. Ing. Peter Brída, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Tel.: 041/5132066
Prodekan pre vedu a výskum
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Tel.: 041/5132058

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Katarína Jurošková
tel.: 5132052 fax: 5131515
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
ND 106

História Elektrotechnickej fakulty začína v roku 1953 založením Vysokej školy železničnej v Prahe na základe odčlenenia od Českého vysokého učení technického v Prahe. Ďalší medzník v jej histórii tvorí rok 1959, kedy bola táto vysoká škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú (VŠD) a Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta vytvorili spoločnú Strojnícku a elektrotechnickú fakultu. V roku 1962 sa VŠD presťahovala do Žiliny. Spolu s ňou tu prišli i významní odborníci v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a vedy. Ďalším medzníkom v histórii EF je rok 1992, kedy sa EF po 33 rokoch vrátila k svojmu pôvodnému názvu. V roku 2003 bol Elektrotechnickej fakulte udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ako prvej fakulte technického zamerania a celkovo druhej fakulte v rámci Slovenskej republiky. Postupne nasledovali ďalšie tri úspešné recertifikácie v rokoch 2007, 2010 a 2013. Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v

priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika, biomedicínske inžinierstvo a multimediálne technológie. Študenti fakulty získajú cieleným vzdelávaním kompetencie, ktoré im v tvrdej konkurencii umožnia uspieť na pracovnom trhu nielen v národnom, ale aj medzinárodnom meradle. Viacerí absolventi EF pôsobia na lukratívnych pozíciách v mnohých sférach spoločnosti u tradičných i nových zamestnávateľov. V organizačnej štruktúre fakulty sa postupne formovalo sedem katedier:

• Katedra fyziky (KF);

• Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky (KMAE);

• Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva (KTEBI);

• Katedra mechatroniky a elektroniky (KME);

• Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov (KEEP);

• Katedra riadiacich a informačných systémov (KRIS);

• Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT)

a Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

The 18th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation" - ENDE2013

 

Spolupráca EF s praxou - Ponuka služieb

 


Spoločnosti, s ktorými naša fakulta udržuje aktívnu spoluprácu:


 

T-Com

Orange

evpu

betamont

alcate

cisco

abb eltodo inter

gmc

bel 03

se

siemens

viator

vuje

elza dat sopk
 contineo panason sse

 

zsr-telekom

ditec

 

siemens-pse

hp

 

elteco

emtest

markab_logo

sez-krompachy

 

freescale

seps

 

inseko_1

contal logo-azd-praha sblogo
logo_moserbaer_1 logo_solarvolt-02 logo_solarvolt-02
logo_solarvolt-02 umsav
LiV EPI  semikron-logo continental-logo-01 
ibm-logo-png-transparent-background

Štatút FEIT

Dodatok č. 1 FEIT

Študijný poriadok FEIT UNIZA

Pravidlá udeľovania ceny rektora UNIZA

Smernica č. 103 O záverečných prácach v podmienkach UNIZA v znení D1 a D2

Smernica č. 116 Školné a poplatky v znení Dodatkov 1 až  8 + Prílohy 1 až 3 (Dodatok č. 8 od 1.9.2019)

Metodické usmernenie č. 2/2019 - Podávanie žiadostí a postup pri spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

SMERNICA DEKANA č. 1/2017 - Smernica o tvorbe fakultného režijného fondu

ROZHODNUTIE DEKANA č. 2/2017 - Zvýšenie efektívnosti denného doktorandského štúdia formou odmien pre študentov a školiteľov za kvalitné a skoré plnenie povinností

SMERNICA DEKANA č. 1/2015 - Odmeny externých a interných prednášateľov a za oponentské posudky, financovanie štátnych skúšok, edičnej a publikačnej činnosti, refundácie cestovných nákladov a spôsob platenia školného

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok - SMERNICA č. 159

Smernica č. 108 Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Smernice dekana 2/2013

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

Pravidlá schvaľovania školiteľov pre študijné odbory doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Zásady volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Rokovací poriadok Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty

Smernica č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Rokovací poriadok Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Stránka 1 z 2
(c) 2019, FEIT